Nawigacja

Kalendarz szkolny

rok szkolny 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

w Szkole Podstawowej  w Królikowie

 

 

 

I  ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2 IX 2013r.

 

2.

Przerwy świąteczne –zimowa

                                 - wiosenna

 

23 – 31 XII 2013r.

17 IV  – 22  IV  2014r.

 

3.

Ferie zimowe

3 II – 16 II  2014r.

 

4.

Święta państwowe:

          - Święto Niepodległości

          - Święto Pracy

         - Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

11 XI 2013r.

  1 V  2014r.

   3 V  2014r.

 

5.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

- dla  PP,  0 – V – dzień sprawdzianu uczniów kl. VI

- dla PP, kl. 0 – VI

 

 

 

1 IV 2014r.

 

2 V 2014r.

20 VI 2014r.  

 

 

 

 

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

27 VI 2014r.

 

7.

Ferie letnie

28 VI – 31 VIII 2014r.

 

 

 

 II ZADANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

 

8.

Termin sprawdzianu uczniów klasy szóstej

Dodatkowy termin sprawdzianu

 1 IV 2014r. – godz.

9 00

3 VI 2014r.  -  godz. 9 00

 

 

9.

Termin próbnego sprawdzianu uczniów klasy szóstej.

 

przełom XI – XII 2013r.

 

10.

Termin ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów.

 

20 V 2014r.

 

 

11.

Przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii   PPPP,  w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  ( pkt 17. Komunikatu dyrektora CKE z dnia 30. 08. 2013r.)

do 15 X 2013r.

 

12.

Wskazanie przez Radę Pedagogiczną sposobu dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów klasy VI ( pkt 9. Komunikatu dyrektora CKE z dnia 30. 08. 2013r.)

do 20 XI 2013r.

 

13.

Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu form i warunków przeprowadzenia sprawdzianu do dysfunkcji ucznia ( pkt 11. Komunikatu dyrektora CKE z dnia 30. 08. 2013r.)

Do 25 XI 2013r.

 

14.

Złożenie przez rodzica na piśmie oświadczenia o  rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań.

 

do 30 XI 2013r.

 

 

 

 

15.

Zebranie i sprawdzenie danych o uczniach przystępujących do sprawdzianu, przygotowanie

na ich podstawie listy uczniów przystępujących do sprawdzianu oraz przekazanie jej w formie elektronicznej dyrektorowi właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

nie później niż do 30 XI 2013 r.

 

 

 

 

 

 

16.

Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do  zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu.

II 2014r.

 

17.

Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

powołanie, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespołów nadzorujących przebieg  sprawdzianu oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.

Do 31 III 2014r.

 

18.

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 II 2014r.

 

19.

Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w tym przewodniczących zespołów nadzorujących.

 

do  4  III 2014r.

 

20.

Złożenie wniosku dyrektora szkoły do dyrektora OKE w Gdańsku w sprawie zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 

do  20 VIII 2014r.

 

21.

Przekazanie przez OKE w Gdańsku wyników sprawdzianu i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczniów kl. VI

 

Termin ustalony przez dyrektora CKE

 

 

 III  ZADANIA ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ UCZNIÓW (OCENIANIE)

 

22.

Koniec -  I semestru

             - II semestru

 

31 I 2014r.

27 VI 2014r.

 

23.

Termin powiadomienia rodziców przypuszczalnej ocenie ndst.:

                                  - I semestr

                                  - II semestr

 

 

 

 22 XII 2013r.

 19 V 2014r.

 

24.

Terminy wystawiania projektów ocen:

                                  - I  semestr

                                  - II semestr

 

20  I  2014r.

12 VI  2014r.

 

 

 

IV   TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

 

 

 

I semestr

TERMINY

GODZINY

KLASY

TEMATYKA

UWAGI

 30 VIII 2013r.

 

 

 

 

10 IX 2013r.

16.00

 

 

 

16.00

17.00

PP

 

 

 

0, I – III

IV -VI

Sprawy organizacyjne  wychowawców klas, wybór   klasowych rad rodziców, omówienie dokumentów wewnątrzszkolnych, wymagań edukacyjnych, zakresu świadczeń ubezpieczeniowych,

 

 

6 XI 2013r.

15.30

 

 

 

 

16.00

17.00

 

 

 

0, PP

 

 

 

 

I – III

IV –VI

 

 

 

 

Zapoznanie z wynikami diagnozy jesiennej.

 

Osiągnięcia  w nauce i zachowaniu.

Spotkanie z dyrektorem szkoły – organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym

 

 

11 XII 2013r.

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, PP

I – III

IV – V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

Drzwi otwarte dla rodziców

Pedagogizacja rodziców uczniów: Zdrowe żywienie dzieci.

 

 

 

Informacja o wynikach

próbnego sprawdzianu w kl. VI

 

 

 

29 I 2014r.

 

16.00

 

 

 

 

 

17.00

 

 

17.00

 

 

 

 

 

PP- VI

 

 

 

 

 

O, PP

 

 

I – III

IV –VI

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców:

►0, PP- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

►I-VI- Jak pomagać dziecku w nauce

Zapoznanie z wynikami diagnozy zimowej.

 

Spotkania klasyfikacyjne i  podsumowujące po I  

semestrze.

 

 

 

II semestr

2 IV 2014r.

 

16.00

17.00

 

 

I – III

IV –VI

 

 

Informacja o

osiągnięciach uczniów.

Procedura ,,niebieskiej karty”.

 

 

30 IV 2014r.

16.00

0, PP

(5, 6 -latki)

 

Informacja o stopniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

28 V 2014r.

 

 

16.00

 

 

 

I – III

IV –VI

 

Drzwi otwarte dla rodziców.

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Królikowie
    Szkoła Podstawowa w Królikowie, ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
  • 0523847881

Galeria zdjęć